Select Page

(Icon 1) ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนด้านการประกันภัย

รับเรื่องร้องเรียน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัย ณ สำนักงาน คปภ. ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

(Icon 2) ศูนย์ไกล่เกลี้ยข้อพิพาทด้านการประกันภัย (แห่งแรกในอาเซียน)

ระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยแบบครบวงจร โดยผู้ไกล่เกลี่ยซึ่งเป็นผู้ชำนาญการที่มีประสบการณ์

(Icon 3) สายด่วน คปภ. 1186

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัยหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับกับธุรกิจประกันภัย

(Icon 4) บริการทางอินเตอร์เน็ต www.oic.or.th

ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการประกันภัย หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

22/79 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : 0-2515-3999

โทรสาร : 0-2515-3970

 

Share This