#Services#

วางแผนการเงิน

ปลดหนี้นอกระบบได้อย่างไร?

ทดสอบปลดหนี้นอกระบบได้อย่างไร aa aaa

Hello world!

Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!

ประกันกลุ่ม

5 UP
สวัสดิการพนักงาน 5 คนขึ้นไป

√ ประกันชีวิต
√ ประกันการทุพพลภาพ
√ ประกันอุบัติเหตุ
√ ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน แบบจ่ายตามจริง
√ ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก
√ ทันตกรรม
√ คุ้มครองโรคร้ายแรง

เริ่มต้นเพียงวันละ 7.40 บาทต่อคน

20 up
สวัสดิการพนักงาน 20 คนขึ้นไป

√ ประกันชีวิต
√ ประกันการทุพพลภาพ
√ ประกันอุบัติเหตุ
√ ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน แบบจ่ายตามจริง
√ ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก
√ ทันตกรรม
√ คุ้มครองโรคร้ายแรง

เริ่มต้นเพียงวันละ 9.30 บาทต่อคน

GPA
สวัสดิการพนักงาน 5 คนขึ้นไป

√ ประกันชีวิต
√ ประกันการทุพพลภาพ
√ ประกันอุบัติเหตุ
√ ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน แบบจ่ายตามจริง

Luck Up
สวัสดิการพนักงาน 5 คนขึ้นไป

√ ประกันชีวิต
√ ประกันการทุพพลภาพ
√ ประกันอุบัติเหตุ
√ ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน แบบจ่ายตามจริง
√ ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก
√ ทันตกรรม

เริ่มต้นเพียงวันละ 16 บาทต่อคน

GCIR
สวัสดิการพนักงาน 5 คนขึ้นไป

√ ประกันชีวิต
√ ประกันการทุพพลภาพ
√ ประกันอุบัติเหตุ
√ ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน แบบจ่ายตามจริง
√ ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก
√ ทันตกรรม

เริ่มต้นเพียงวันละ 16 บาทต่อคน

SME
สวัสดิการพนักงาน 5 คนขึ้นไป

√ ประกันชีวิต
√ ประกันการทุพพลภาพ
√ ประกันอุบัติเหตุ
√ ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยใน แบบจ่ายตามจริง
√ ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก
√ ทันตกรรม

เริ่มต้นเพียงวันละ 16 บาทต่อคน

ความรู้ตัวแทน

Share This